Bilgi Toplumu Hizmetleri

KVKK

Genel Açıklamalar

Maxicells İlaç Sanayi A.Ş. (“Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlarla; sınırlı ölçülü ve amaçla bağlantılı biçimde; kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine ve Kanun’un 4. Maddesine uygun şekilde veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni Maxicells İlaç Sanayi A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanan, saklanan, aktarılan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’ne yönelik soru ve görüşlerinizi, aşağıda yer alan iletişim adreslerimizden izlere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

 
Mersis No:0613092593000001
Tel. No:0 212 438 57 00
GSM 
AdresOruç Reis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Tekstilkent B Blok Kat:23 No:12 A/231 - 34235 Esenler İstanbul

Kişisel verileriniz, ilgili Kanun uyarınca Maxicells İlaç Sanayi A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan ve belirtilenler doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun uyarınca, kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz tarafından ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verileriniz;

insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, ticari ortaklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirket ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması, Açık rızanız olması halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, Müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi Şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi vb.amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri; hizmet aldığı üçüncü kişilerle (çağrı merkezleri, hukuk büroları, hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları vb. gibi), hissedar, iş ortağı, tedarikçi, grup şirketleri, iştirakler ve işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kanun’un 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında paylaşabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ile teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirketimiz internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollarla toplanır ve Şirket veya görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişi’nin Hakları

Şirket; Kanun’un 10.maddesi uyarınca Kullanıcı veya İlgili Kişi’ye haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (“Başvuru Formu”) doldurup, Başvuru Formu’nda belirtilen şekilde Şirket’e iletebilirsiniz. Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, söz konusu taleplerin cevaplanmasını Başvuru Formu’nda belirtilen şekillerde yapabilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Kullanıcı veya İlgili Kişi, Şirket’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Yukarıda açıklanan başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Veri Sahibi Başvuru Formu İçin Tıklayınız