Bilgi Toplumu Hizmetleri

Gizlilik Politikası

MAXİCELLS İLAÇ SANAYİ A.Ş. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Maxicells İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Maxicells İlaç Sanayi A.Ş.’nin (“Şirket”) resmi internet sitesi olan www.maxicells.com.tr (http://www.maxicells.com.tr) (“İnternet Sitesi”) adresindeki içeriklerin, kullanıcı/ziyaretçi/üye ve diğer kişiler (“Kullanıcı veya İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında, Kullanıcının Şirket ile paylaştığı veya ürettiği kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun uyarınca Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenir. Anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak değerlendirilmez ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

İşbu Gizlilik Politikası’na yönelik soru ve görüşlerinizi, aşağıda yer alan iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Maxicells İlaç Sanayi A.Ş.
Mersis No:0613092593000001
Tel. No:0 212 438 30 30
GSM
AdresOruçreis Mah., Tekstilkent Cad., B Blok No:12 A/233 Esenler İstanbul


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, yukarıda bahsedilen kişisel verileri; 
İnternet Sitesi’nde Kullanıcı veya İlgili Kişi’ye sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi; 
talep ve şikâyetlerini ileten Kullanıcı veya İlgili Kişi’nin bilgilendirilmesi ve Kullanıcı veya İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi; 
Kullanıcı veya İlgili Kişi’ye daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; 
İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, Kullanıcı veya İlgili Kişi deneyiminin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi, Kullanıcı veya İlgili Kişi verilerinin anlamlandırılması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması;
insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; 
raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, veri tabanı oluşturulması; 
Şirket’in kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması 
amaçlarıyla Kurum İçi Portal sitesinde paylaşılmış olan Maxicells Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.
Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde, Kullanıcı veya İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz yukarıda sayılan ve Kurum İçi Portal’da paylaşılmış olan Maxicells Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri; hizmet aldığı üçüncü kişilerle (çağrı merkezleri, hukuk büroları, hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları gibi) paylaşabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla Kullanıcı veya İlgili Kişi, kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü kişiye ait herhangi bir yerde bulunan sunucularda Kanun’a uygun olarak saklanabileceğini, bu konuda Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul eder.
Şirket, Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde ve gerekmesi halinde Kanun’un 9.maddesinin 2.fıkrasına uygunluğu sağlayarak Kullanıcı veya İlgili Kişi’nin açık rızasını aramaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

Şirket, Kullanıcı veya İlgili Kişi’nin İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’nde yapacağı işlemlere bağlı olarak Kullanıcı veya İlgili Kişi’nin;
Kimlik Bilgisini,
Site içi Hareket Bilgisini,
Kullanıcı Bilgisini,
Hukuki İşlem Bilgisini,
İletişim Bilgisini,
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini
ve Kanun’a uygun olarak Şirket’in İnternet Sitesi’ni işletmesi için gerekli olabilecek kişisel verileri işleyebilecektir.

Cookie’ler

Cookie, sunucular tarafından kullanıcılara gönderilen küçük parçacıklardan oluşan bilgi dosyalarıdır. Bu bağlamda Şirket, belirli bilgileri Kullanıcı veya İlgili Kişi’nin bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır.

Kullanıcı veya İlgili Kişi’nin İnternet Sitesi dolaşımında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin kişisel veriler, aşağıda yazılı amaçlarla Şirket tarafından işlenebilmekte ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Bu bağlamda;
Şirket, İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcı veya İlgili Kişi’ye özel hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini artırmak; 
özel tanıtım yapmak; 
sayfa içeriklerini Kullanıcı veya İlgili Kişi’ye göre iyileştirmek; 
Kullanıcı veya İlgili Kişi deneyimini geliştirilmek; 
promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Kullanıcı veya İlgili Kişi’nin İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilir; 
Kullanıcı veya İlgili Kişi’den toplanan bilgileri işleyebilir ve üçüncü kişiler gibi diğer kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Kullanıcı veya İlgili Kişi, Şirket ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. Kullanıcı veya İlgili Kişi, kendi tarayıcı ayarlarını cookie’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişi’nin Hakları

Şirket; Kanun’un 10.maddesi uyarınca Kullanıcı veya İlgili Kişi’ye haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;
kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

Şirket’e Başvuru

Kullanıcı veya İlgili Kişi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (“Başvuru Formu”) doldurup, Başvuru Formu’nda belirtilen şekilde Şirket’e iletebilir. Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, söz konusu taleplerin cevaplanmasını Başvuru Formu’nda belirtilen şekillerde yapabilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Kullanıcı veya İlgili Kişi, Şirket’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Yukarıda açıklanan başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi; Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi

(i) Kişisel verilerin işlenme amaçları gerçekleşmiş veya (ii) gerçekleşme imkanı kalmamış veya (iii) Şirket tarafından Kullanıcı veya İlgili Kişi’ye sunulan hizmetin yerine getirilmesi için gerekli süre sona ermiş ya da (iv) ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. İşbu kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak gösterilebilmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili bir hakkın kullanılabilmesi için saklanabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ile toplanır ve Şirket veya görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.
Şirket, veri güvenliğini sağlamak amacıyla;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
d) Uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak durumundadır. İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Şirket, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ve içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır. Maxicells İlaç Sanayi A.Ş. Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı veya İlgili Kişi, Maxicells İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yazılı tüm şartları okuduğunu ve kabul ettiğini, bu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere kullanımını kabul ettiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.